Reglement

Reglement

REGLEMENTEN O.V.W.F.


ARTIKEL 1.


Men kan aansluiten als renner na aanvaarding van zijn kandidatuur door het bestuur. De renner dient de leeftijd te hebben bereikt van 18 jaar. Hij mag niet in het bezit zijn van een vergunning van W.B.V. , uitgezonderd amateurs en masters.


Na betaling en afgifte van het aansluitingsformulier dat door een dokter, na medisch onderzoek, ondertekend is en na de schriftelijke akkoordverklaring van belanghebbende met de reglementen van de OVWF, ontvangt men zijn vergunning.


ARTIKEL 2


De renners worden al naar gelang hun leeftijd in volgende categorieën ingedeeld :


CATEGORIE A


Liefhebber vanaf 18 tot en met 40 jaar.


Dagvergunningen vanaf 18 tot en met 40 jaar.


Beperkingen : maximum 15 overwinningen, vanaf hoger verwezen naar de vierde plaats.


CATEGORIE B


van 41 tot 49 jaar


Beperkingen : maximum 28 maal in de eerste drie waarvan 12 overwinningen, vanaf meer worden de renners verwezen naar de vierde plaats.


Dagvergunningen vanaf 41 jaar : maximum 15 maal in de eerste drie waarvan 2 overwinningen.

 

Renners die een vergunning nemen vanaf 1/7 is de maximum toegelaten norm 15 maal in de eerste drie waarvan 4 overwinningen (verreden wedstrijden met dagvergunning tellen mee voor de norm).
CATEGORIE B+


van 50 tot 59 jaar


Beperkingen : maximum 28 maal in de eerste drie waarvan 12 overwinningen, vanaf meer worden de renners verwezen naar de vierde plaats.


Dagvergunningen vanaf 50 jaar : maximum 15 maal in de eerste drie waarvan 2 overwinningen.


Renners die een vergunning nemen vanaf 1/7 is de maximum toegelaten norm 15 maal in de eerste drie waarvan 4 overwinningen (verreden wedstrijden met dagvergunning tellen mee voor de norm).
CATEGORIE C


Veteraan van 60 tot 65 jaar .


Beperkingen : maximum 28 maal in de eerste drie waarvan 10 overwinningen, vanaf meer worden de renners verwezen naar de vierde plaats.


Dagvergunningen vanaf 60 jaar : maximum 15 maal in de eerste drie waarvan 2 overwinningen.


Renners die een vergunning nemen vanaf 1/7 is de maximum toegelaten norm 15 maal in de eerste drie waarvan 4 ovewinningen (verreden wedstrijden met dagvergunning tellen mee voor de norm).
CATEGORIE C+


Veteraan vanaf 66 jaar + dames


Beperkingen : maximum 28 maal in de eerste drie waarvan 10 overwinningen, vanaf meer worden de renners verwezen naar de vierde plaats.


Dagvergunningen vanaf 66 jaar. Maximum 15 maal in de eerste drie waarvan 2 overwinningen , dagverunningen geen overwinning meer in de laatste vijf wedstrijden.


Renners die een vergunning nemen vanaf 1/7 is de maximum toegelaten norm 15 maal in de eerste drie waarvan 4 overwinningen (verreden wedstrijden met dagvergunning tellen mee voor de norm).
ARTIKEL 3


Op vrijwillige basis kan, bij wijze van proef, gekozen worden voor een hogere categorie. Eenmaal zelf gekozen voor een hoger categorie, wat slechts éénmaal kan toegestaan worden per seizoen, blijft men in die categorie voor een minimum termijn van 1 maand en voor een minimum aantal wedstrijden van 5 (aan beide voorwaarden voldoen).


Men mag wegens bijzondere omstandigheden maximum 3 maal bij een hogere categorie rijden. ( men krijgt dan alleen zijn startpunten).


Indien meer, zal men worden overgeheveld naar deze hogere categorie.


Renners met een dagvergunning mogen altijd in een hogere categorie rijden.


Renners die aan de maximum toegelaten norm zijn mogen op vrijwillige basis tot het einde seizoen bij een hogere categorie rijden.


ARTIKEL 4


Promoverende renners nemen 3/4 van hun puntenklassement mee, dalers krijgen alle klassementpunten mee.


ARTIKEL 5


Dames : - zonder vergunning en met vergunning E/ZC rijden bij de C+ categorieARTIKEL 6.


B en C renners met master of amateur vergunning die deelnemen aan wedstrijden bij de « Elite zonder contract » worden automatisch gepromoveerd naar de A categorie.


ARTIKEL 7


De prijs van een vergunning bedraagt € 65 inbegrepen vast rugnummer , verzekering en abonnement  O.V.W.F. boekje en is geldig tot 31/12 .

Deze vergunning is persoonlijk en dient voorgelegd bij de inschrijving van de wedstrijden.

Inschrijvingsgeld per wedstrijd bedraagt €6


De prijs van een dagvergunning bedraagt €12 en € 3 waarborg rugnummer en kaderplaatje


ARTIKEL 8


De renners ontvangen bij de eerste wedstrijd een rugnummer en kaderplaatje voor het ganse seizoen. Men dient zelf voor de sluitspelden te zorgen.


Het kaderplaatje moet op een uiterst zichtbare plaats aan de kader bevestigd worden.


Na 2 verwittigingen zal de renner als onbekend opgenomen worden in de uitslag.


ARTIKEL 9


De renner moet voor elke wedstrijd het inschrijvingsblad ondertekenen en een inleg van 6 € betalen. Hiermee onderwerpt hij/zij zich aan de bevelen van de koersleiders en aan de reglementen van de wegcode en is hij/zij verzekerd tijdens de wedstrijd. De inschrijvingen hebben plaats vanaf 1 uur 30 tot 10 minuten voor het vertrek van zijn/haar categorie.


ARTIKEL 10


Elk ongeval door een renner gedurende de wedstrijd overkomen, dient aan de koersleiding gemeld. Eventuele ongevallen op training dienen gemeld aan het secretariaat of verzekeringsagent.


ARTIKEL 11


De renner moet uitgerust zijn met een goed functionerende koersfiets, koerskledij en pothelm. Degene die zich gedurende de wedstrijd ontdoet van zijn/haar pothelm wordt uitgesloten. Triatlonstuur, ossekopstuur en volle wielen zijn niet toegelaten .


ARTIKEL 12


De wedstrijden zijn individueel en moeten op een sportieve wijze gebeuren.


ARTIKEL 13


Bevoorrading tijdens de wedstrijd is toegelaten. Het is verboden zich te laten bevoorraden met glazen voorwerpen. Het is evenwel verboden drinkbussen aan te nemen of uit te werpen in de aankomstzone, bepaald op 250 meter voor en 250 meter na de aankomstlijn.


ARTIKEL 14


Omwisselen van wiel(en) of fiets op het parcours is toegelaten op voorwaarde dat andere renners niet gehinderd worden.


ARTIKEL 15


Gedubbelde renners mogen niet aan de leiding rijden en het normale verloop van de wedstrijd niet schaden. Wanneer de renners op achterstand door de koersleiding of politie verplicht worden af te stappen, worden ze geklasseerd al naar gelang hun plaats op dat ogenblik.


ARTIKEL 16


De prijsuitdeling van iedere reeks zal plaatsvinden 30 minuten na hun aankomst.


ARTIKEL 17


De renners zijn verplicht zich op elk moment te onderwerpen aan de antidopingcontrole. Een positief bevonden renner (en/of andere onregelmatigheid) zal opgeroepen worden te verschijnen voor de disciplinaire commissie te Brussel die uitspraak doet en sancties treft. Betreffende renner kan tegen de uitspraak beroep aantekenen bij de disciplinaire raad.


ARTIKEL 18


De afstanden bedragen van 45 tot 85 km. Al naar gelang de categorie is het vertrek voorzien om 13.30, 15.00 en16.30 uur tenzij anders vermeld op de kalender.


ARTIKEL 19


Om aanspraak te maken op een kampioenentrui moet men minstens vooraf aan de helft van de wedstrijden hebben deelgenomen .

De lijst van de kanshebbers zal die dag bij de inschrijving ter inzage liggen.

Een renner inhet bezit van een kampioen trui komt niet meer in aanmerking voor de trui van lager kampioenschap. 

Renners in het bezit van een kampioenentrui of trui van het klassement zijn verplicht deze te dragen tijdens de wedstrijden , bij niet naleving zullen de behaalde punten van deze wedstrijd niet worden toegekend.

Bij weigering tot het dragen van deze trui , komt men niet meer in aanmerking tot het behalen van een kampioenentrui.ARTIKEL 20


Het minimum prijzenbedrag betaald door de OVWF is per wedstrijd €320.


C      € 52 en een bloementuil     8 prijzen  10-9-7-6-4x5

C+    € 52 en een bloementuil     8 prijzen  10-9-7-6-4x5


B      € 52 en een bloementuil     8 prijzen  10-9-7-6-4x5

B+    € 52 en een bloementuil     8 prijzen  10-9-7-6-4x5


A      €112 en een bloementuil    16 prijzen 15-12-10-9-8-7-6-9x5


Dames een bloementuilZie prijzenbarema’s. Het prijzenbedrag of het aantal prijzen per categorie kan worden verhoogd door de inrichters.

Premies in geld of in natura zijn toegelaten.


ARTIKEL 21


Er wordt een afzonderlijk regelmatigheidscriterium voorzien voor cat A - Cat B - Cat B+ - Cat C en Cat C+ en dames met trofeeën en geldprijzen. De overwinnaar van iedere reeks van het klassement ontvangt een leiderstrui voor volgend seizoen. Bij ex-aequo (gelijke punten) voor de 1° plaats ontvangen beide renners dezelfde trofee en geldprijs. De leiderstrui gaat naar de renner welke het meest aantal wedstrijden betwist heeft. Indien ook hier gelijkheid is gaat de trui naar de renner die de dichtste plaats behaalde in de sluitingsprijs.


De prijsuitdeling van het regelmatigheidcriterium gebeurt op het einde van het seizoen, tijdens het jaarlijks feest. Prijzen die niet persoonlijk op het feest worden afgehaald gaan onverwijld terug naar de kas.ARTIKEL 22


Het bestuur kan onregelmatigheden van renners sanctioneren zo o.m. voor :


Onsportief rijden, hinderend of gevaarlijk spurten, beschutting zoeken of zich vastklampen aan voertuigen, een kortere weg nemen of zich een ronde verbergen, uitkoopgedrag van tegenstrevers, onfatsoenlijk gedrag en scheldpartij tegenover het bestuur- koersleiders en inrichters, ruzie en vechtpartijen, plegen van bedrog, het niet naleven van de reglementen, het niet opvolgen van bevelen van koersleiders.


De sancties : een verwittiging, declassering in de uitslag, inhouding van geldprijzen en premies, schorsing van één of meerdere wedstrijden, schorsing tot het einde van het seizoen, na meerdere schorsingen definitieve schorsing.


Renners zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun supporters die hun begeleiden , kunnen bij ontoelaatbare feiten een sanctie krijgen.


Na contact met beschuldigde heeft hij het recht zijn versie van de feiten te geven , bij niet akkoord met de sanctie kan hij beroep aantekenen


ARTIKEL 23


Alle klachten van renners dienen schriftelijk te gebeuren samen met een borgsom van € 10 Zij kunnen afgegeven worden aan één van de koersleiders of schriftelijk opgestuurd worden aan het secretariaat in de eerstvolgende drie dagen


ARTIKEL 24ARTIKEL 25


Voor het verkrijgen van de vergunning (zie art 1) verklaart iedere renner, door het ondertekenen van het aansluitingsformulier, zich akkoord met de reglementen en verklaart hij/zij deze reglementen en beslissingen van het bestuur na te leven. Het niet naleven ervan en/of handelingen stellen die het algemeen belang van de OVWF kunnen schaden kan leiden tot een definitieve schorsing en imago schade claim.


ARTIKEL 26


De reglementen kunnen ten allen tijde worden gewijzigd door het bestuur.Het Bestuur van de OVWF

Meulebeke 04/11/21