Reglement

Reglement

REGLEMENTEN O.V.W.F.


ARTIKEL 1.


Men kan aansluiten als renner na aanvaarding van zijn kandidatuur door het bestuur. De renner dient de leeftijd te hebben bereikt van 18 jaar.

Na betaling en afgifte van het aansluitingsformulier dat door een dokter, na medisch onderzoek, ondertekend is en na de schriftelijke akkoordverklaring van belanghebbende met de reglementen van de OVWF, ontvangt men zijn vergunning.


ARTIKEL 2


De renners worden al naar gelang hun leeftijd in volgende categorieën ingedeeld


           CATEGORIE A


Liefhebber vanaf 18 tot en met 40 jaar.

Dagvergunningen vanaf 18 tot en met 40 jaar.

Beperkingen : maximum 16 overwinningen, vanaf hoger verwezen naar de vierde plaats.     Dagvergunningen 3 overwinningen


            CATEGORIE B


van 41 tot 49 jaar

Beperkingen : maximum 13 overwinningen, vanaf meer worden de renners verwezen naar de A categorie.

Dagvergunningen vanaf 41 jaar. maximum 3 overwinningen.

Renners die een vergunning nemen vanaf 1/7 maximum 4 overwinningen. (wedstrijden met dagvergunning tellen mee).


           CATEGORIE B+


van 50 tot 59 jaar

Beperkingen : maximum 13 overwinningen, vanaf meer worden de renners verwezen naar de B categorie.

Dagvergunningen vanaf 50 jaar. maximum 3 overwinningen.

Renners die een vergunning nemen vanaf 1/7 maximum 4 overwinningen. (wedstrijden met dagvergunning tellen mee)


           CATEGORIE C


Veteraan van 60 tot 65 jaar

Beperkingen : maximum  11 overwinningen, vanaf meer worden de renners verwezen naar de B+ categorie.                                                                                Dagvergunningen vanaf 60 jaar. maximum 3 overwinningen.                                                                                                                                            Renners die een vergunning nemen vanaf 1/7 maximum 4 overwinningen. (wedstrijden met dagvergunning tellen mee)                                                                                

            CATEGORIE C+


Veteraan vanaf 66 jaar en dames

beperkingen : maximum 11 overwinningen, vanaf meer worden de renners verwezen naar de C categorie.

Dagvergunningen vanaf 66 jaar. maximum 3 overwinningen.                                                                                                                                            Renners die een vergunning nemen vanaf 1/7 maximum 4 overwinningen. (wedstrijden met dagvergunning tellen mee)
ARTIKEL 3


Op vrijwillige basis kan, bij wijze van proef, gekozen worden voor een hogere categorie. Eenmaal zelf gekozen voor een hoger categorie, wat slechts éénmaal kan toegestaan worden per seizoen, blijft men in die categorie voor een minimum termijn van 1 maand en voor een minimum aantal wedstrijden van 5 (aan beide voorwaarden voldoen).

Men mag wegens bijzondere omstandigheden maximum 3 maal bij een hogere categorie rijden. ( men krijgt dan alleen zijn startpunten).

Indien meer, zal men worden overgeheveld naar deze hogere categorie.

Renners met een dagvergunning mogen altijd in een hogere categorie rijden.


ARTIKEL 4


Renners welke naar een hogere of lagere categorie overgeheveld worden krijgen hun behaalde punten van het klassement mee.


ARTIKEL 5


Dames : - zonder vergunning en met vergunning E/ZC rijden bij de C+ categorieARTIKEL 6


De prijs van een vergunning bedraagt € 70 inbegrepen vast rugnummer en is geldig tot 31/12. Deze vergunning is persoonlijk en dient voorgelegd bij de inschrijving van de wedstrijden.

De prijs van een dagvergunning bedraagt €12 en € 3 waarborg rugnummer en kaderplaatje.


ARTIKEL 7


De renners ontvangen bij de eerste wedstrijd een rugnummer en kaderplaatje voor het ganse seizoen. Men dient zelf voor de sluitspelden te zorgen.


Het kaderplaatje moet op een uiterst zichtbare plaats aan de kader bevestigd worden.


Na 2 verwittigingen zal de renner als onbekend opgenomen worden in de uitslag.


ARTIKEL 8


De renner moet voor elke wedstrijd het inschrijvingsblad ondertekenen en een inleg van 6 € betalen. Hiermee onderwerpt hij/zij zich aan de bevelen van de koersleiders en aan de reglementen van de wegcode en is hij/zij verzekerd tijdens de wedstrijd. De inschrijvingen hebben plaats vanaf 1 uur 30 tot 10 minuten voor het vertrek van zijn/haar categorie.


ARTIKEL 9


Elk ongeval door een renner gedurende de wedstrijd overkomen, dient aan de koersleiding gemeld. Eventuele ongevallen op training dienen gemeld aan het secretariaat.


ARTIKEL 10


De renner moet uitgerust zijn met een goed functionerende koersfiets, koerskledij en pothelm. Degene die zich gedurende de wedstrijd ontdoet van zijn/haar pothelm wordt uitgesloten. Triatlonstuur, ossekopstuur en volle wielen zijn niet toegelaten .


ARTIKEL 11


De wedstrijden zijn individueel en moeten op een sportieve wijze gebeuren.


ARTIKEL 12


Bevoorrading tijdens de wedstrijd is toegelaten. Het is verboden zich te laten bevoorraden met glazen voorwerpen. Het is evenwel verboden drinkbussen aan te nemen of uit te werpen in de aankomstzone, bepaald op 250 meter voor en 250 meter na de aankomstlijn.


ARTIKEL 13


Omwisselen van wiel(en) of fiets op het parcours is toegelaten op voorwaarde dat andere renners niet gehinderd worden.


ARTIKEL 14


Gedubbelde renners mogen niet aan de leiding rijden en het normale verloop van de wedstrijd niet schaden. Bij het ingaan van de laatste ronde dienen deze renners af te stappen. Bij opgave dienen de renners dit te melden aan de aankomstrechters.   Wanneer de renners op achterstand door de koersleiding of politie verplicht worden af te stappen, worden ze geklasseerd al naar gelang hun plaats op dat ogenblik.


ARTIKEL 15


De prijsuitdeling van iedere reeks zal plaatsvinden 30 minuten na hun aankomst.


ARTIKEL 16


De renners zijn verplicht zich op elk moment te onderwerpen aan de antidopingcontrole. Een positief bevonden renner (en/of andere onregelmatigheid) zal opgeroepen worden te verschijnen voor de disciplinaire commissie te Brussel die uitspraak doet en sancties treft. Betreffende renner kan tegen de uitspraak beroep aantekenen bij de disciplinaire raad.


ARTIKEL 17


De afstanden bedragen voor Cat C en C+ 45 tot 55 km - Cat B en B+ 50 tot 60 km en Cat A  van 60 tot 85 km. Al naar gelang de categorie is het vertrek voorzien om 13.00, 14.30 en16.00 uur tenzij aangepast door de inrichter en anders vermeld op de kalender.


ARTIKEL 18


Om aanspraak te maken op een kampioenentrui moet men minstens vooraf aan de helft van de wedstrijden hebben deelgenomen .

De lijst van de kanshebbers zal die dag bij de inschrijving ter inzage liggen.

Indien een andere renner de wedstrijd wint gaat de kapioenentrui naar de tweede kandidaat.

Een renner inhet bezit van een kampioen trui komt niet meer in aanmerking voor de trui van lager kampioenschap. 

Renners in het bezit van een kampioenentrui of trui van het klassement zijn verplicht deze te dragen tijdens de wedstrijden .Bij niet naleving zullen de behaalde punten van deze wedstrijd niet worden toegekend. Rennerswelke in het lopende seizoen overgeheveld worden van categorie komen niet in aanmerking voor de kampioenentrui. 

Bij weigering tot het dragen van deze trui , komt men niet meer in aanmerking tot het behalen van een kampioenentrui.ARTIKEL 19


Het minimum prijzenbedrag betaald door OVWF is per per wedstrijd is € 310.

C         € 50 en een bloemtuil ( 8 prijzen )                                                                               

C+       € 50 en een bloemtuil ( 8 prijzen ) en de eerste dame een bloemtuil

B         € 50 en een bloemtuil ( 8 prijzen )

B+       € 50 en een bloemtuil (8 prijzen )

A         € 110 en een bloemtuil ( 16 prijzen )   

Zie prijzenbarema’s.  Het prijzenbedrag of het aantal prijzen per categorie kan worden verhoogd door de inrichters. Premies in geld of in natura zijn toegelaten uitgenomen in de kampioenschappen.

Bij tussenkomst van O.V.W.F. in de kostprijs is er geen prijzenbarema voorzien van O.V.W.F.                                                           


ARTIKEL 20


Er wordt een afzonderlijk regelmatigheidscriterium voorzien voor cat A - Cat B - Cat B+ - Cat C en Cat C+ en dames met trofeeën en geldprijzen. De overwinnaar van iederecategorie van het klassement ontvangt een leiderstrui voor volgend seizoen. Bij ex-aequo (gelijke punten) voor de 1° plaats ontvangen beide renners dezelfde geldprijs. De leiderstrui gaat naar de renner welke het meest aantal wedstrijden betwist heeft. Indien ook hier gelijkheid is gaat de trui naar de renner die de dichtste plaats behaalde in de sluitingsprijs.


De prijsuitdeling van het regelmatigheidcriterium gebeurt op het einde van het seizoen, tijdens het jaarlijks feest. Prijzen die niet persoonlijk op het feest worden afgehaald gaan onverwijld terug in de kas.ARTIKEL 21


Het bestuur kan onregelmatigheden van renners sanctioneren zo o.m. voor :


Onsportief rijden, hinderend of gevaarlijk spurten, beschutting zoeken of zich vastklampen aan voertuigen, een kortere weg nemen of zich een ronde verbergen, uitkoopgedrag van tegenstrevers, onfatsoenlijk gedrag en scheldpartij tegenover het bestuur- koersleiders en inrichters, ruzie en vechtpartijen, plegen van bedrog, het niet naleven van de reglementen, het niet opvolgen van bevelen van koersleiders.


De sancties : een verwittiging, declassering in de uitslag, inhouding van geldprijzen en premies, schorsing van één of meerdere wedstrijden, schorsing tot het einde van het seizoen, na meerdere schorsingen definitieve schorsing.


Renners zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun supporters die hun begeleiden , kunnen bij ontoelaatbare feiten een sanctie krijgen.


Na contact met beschuldigde heeft hij het recht zijn versie van de feiten te geven , bij niet akkoord met de sanctie kan hij beroep aantekenen


ARTIKEL 22


Alle klachten van renners dienen schriftelijk te gebeuren samen met een borgsom van € 10. Deze kunnen afgegeven worden aan één van de koersleiders of in de eerstvolgende drie dagen schriftelijk opgestuurd worden aan het secretariaat.


ARTIKEL 23


Voor het verkrijgen van de vergunning (zie art 1) verklaart iedere renner, door het ondertekenen van het aansluitingsformulier, zich akkoord met de reglementen en verklaart hij/zij deze reglementen en beslissingen van het bestuur na te leven. Het niet naleven ervan en/of handelingen stellen die het algemeen belang van de OVWF kunnen schaden kan leiden tot een definitieve schorsing en imago schade claim.


ARTIKEL 24


Indien nodig kunnen de reglementen kunnen ten allen tijde worden gewijzigd door het bestuur.Het Bestuur van de OVWF

Meulebeke 18/12/2023